DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Bilkove Humence

Životné prostredie

 

B Y V A L E    K U P A L I S K O

               

K r a j i n o t v o r n é    m o t í v y

 

B Y V A L É      K Ú P A L I S K O

Pod borom, lokalita u cigana

 

Kupalisko je uz 15 rokov nefunkce, teda ak sa nepociitajuu tie generacie zaab a inyych vlhkomilnyych zivocichov co tu nasli svoj novyy domov.

Deti ale musia za vodou do Sastina ci do Karpat na Bukovu.

 

šibeničný vŕšok

elektrický stĺp


 

priklad stĺpu obrasteneho paviničom z chatovej osady u Jíloveho u Sázavy

 

VYHLÁŠKA
220/1988 Zb.        Ministerstva kultury Slovenskej socialistickej republiky z 9. novembra 1988 o Chranenej krajinnej oblasti Zahoria
Zmena: 287/1994 Z.z.

Ministerstvo kultury Slovenskej socialistickej republiky podla    10 ods. 2  zakona Slovenskej  narodnej rady  c. 1/1955 Zb. SNR ostatnej ochrane  prirody v zneni  zakona Slovenskej narodnej  radyc. 72/1969 Zb. o niektorych opatreniach v organizacii a posobnostinarodnych  vyborov v  Slovenskej socialistickej  republike, zakonaSlovenskejnarodnejrady c. 100/1977 Zb.  o hospodareni v lesoch astatnej sprave  lesneho hospodarstva a  zakona Slovenskej narodnejrady  c. 72/1986 Zb.  po  dohode  so  zucastnenymi organmi statnejspravy ustanovuje:
 

1.
Zriaduje  sa  Chranena  krajinna  oblast  Zahorie  (dalej  len " oblast" ). Jej uzemie je vymedzene v prilohe tejto vyhlasky.
  Tato vyhlaska nadobuda ucinnost 1. januarom 1989. Zakon c. 287/1994 Z.z. nadobuda ucinnost 1. januarom 1995.
 

Minister:        Valek v.r. 
 

Pril.
  Vymedzenie uzemia Chranenej krajinnej oblasti Zahorie

Chranena    krajinna  oblast    Zahorie  (dalej    len  " oblast" )skladajuca  sa  z  dvoch    samostatnych  casti  -  severovychodneja zapadnej,  sa  rozprestiera  na  uzemi Slovenskej socialistickej republiky v Zapadoslovenskom kraji v okresoch:

a) Bratislava - vidiek

v  katastralnych    oblastiach  Borinka    (cast  Borinka  II.), Stupava,  Zahorska  Bystrica  (cast  Zahorska  Bystrica  II.),
Zohor, Vysoka pri Morave, Lab, Plavecky Stvrtok, Zahorska Ves, Jakubov, Suchohrad, Gajary,

b) Senica

v  katastralnych  uzemiach Male  Levare, Velke  Levare, Zavod, Moravsky  Jan,  Borsky    Jur,  Kuklov,  Sastin-Straze,  Borsky Mikulas,  Sajdikove Humence,  Bilkove Humence,  Laksarska Nova Ves a Studienka.

Uzemie oblasti  je vyznacene v  zakladnej mape Ceskoslovenskej socialistickej republiky M 1:50 000 na tychto mapovych listoch:

34 - 41    Moravsky Jan                              - 1980
34 - 42    Kuty                                              - 1980
34 - 43    Gajary                                          - 1981
44 - 21    Devinska Nova Ves                    - 1975

Severovychodna cast

Hranica        severovychodnej        casti        oblasti        vychadza z vychodiskoveho  bodu  na  krizovatke  statnej  cesty  Borsky Jur - Tomky so  spajacou cestou veducou z  Borskeho Jura do Laksarskej Novej Vsi  (kota 175). Z  toho bodu vedie  hranica po juhozapadnom okraji statnej  cesty juhovychodnym smerom  po okraj lesa,  ktorym
pokracuje  po odpadovy  kanal  vodnej  nadrze Dolna  Studena voda. Dalej hranica  oblasti vedie tymto kanalom  juhozapadnym smerom po jeho sutok  s Laksarskym potokom,  odkial kanalom odbocuje  juznym a juhovychodnym smerom,  prechadza cez statnu cestu  Zavod - Tomky a pokracuje po  styk kanala s  polnou cestou. Tu  sa hranica otaca zapadnym smerom a pokracuje vedla polnej cesty okrajom lesa, ktory sleduje juznym smerom po polnu cestu zapadne od Sisulakovho mlyna. Po  nej dalej  pokracuje smerom  po kanali  Porec, po  kanali ide vychodnym smerom  po okraj lesa,  okrajom lesa sa  hranica oblasti staca na sever  po lesnu cestu, pokracuje po  nej vychodnym smerom krizujuc na kote 212 statnu  cestu Studienka - Laksarska Nova Ves, pokracuje po Studienskej ceste az  po krizovatku lesnych ciest asi 150 m juhovychodne  od mociara Jasenacke.  Odtial po lesnej  ceste pokracuje severnym  smerom az po okraj  lesov. Okrajom lesov vedie vychodnym smerom  az na lesnu cestu  juzne od Husarovych rybnikov. Touto cestou pokracuje severovychodnym smerom  a spaja sa s lesnou cestou hajovna  Biely kriz -  Laksarska Nova Ves.  Dalej pokracuje severnym  smerom k  intravilanu  obce  Laksarska Nova  Ves. Juznym okrajom  intravilanu pokracuje  vychodnym smerom  na statnu  cestu Laksarska Nova  Ves - Mikulasov. Po  severozapadnom okraji statnej
cesty  Mikulasov -  Bilkove Humence vedie k  styku odvodnovacieho kanala so  statnou cestou asi 350 m  zapadne od okraja intravilanu obce Bilkove Humence - Borsky  Mikulas, po jej juhozapadnom okraji pokracuje  severozapadnym smerom  po kotu  263, kde  je krizovatka s polnou cestou. Polnou cestou  pokracuje juhozapadnym smerom a po 500 m na krizovatke polnych  ciest vedie severnym smerom, krizujuc odvodnovaci kanal,  az po okraj  lesa. Okrajom lesa  juhozapadnym, severozapadnym  a  severovychodnym  smerom  pokracuje  az po dotyk s elektrovodom, tadialto pokracuje az po okraj lesa juhozapadne od osady  Habany.  Tu  sa  hranica  oblasti  staca  okrajom  lesa  na juhovychod  a  severovychod  az  po  hranicu  osady Habany, ktorou pokracuje  severovychodnym  smerom  az  na  polnu  cestu,  po  nej severovychodnym  smerom  na  krizovatku  polnych  ciest. Odtial sa otaca na  juhovychod a po  polnej ceste az  k okraju lesa,  kde sa staca    severovychodnym  a    severnym  smerom,    po  okraji    lesa a hranicami porastov pokracuje az na  lesnu cestu Sastinka. Po nej ide juhovychodnym smerom a  asi po 150 m pokracuje severovychodnym smerom a  asi po 150 m pokracuje  severovychodnym smerom hranicami porastov  na  lesnu  cestu.  Touto  cestou pokracuje juhovychodnym smerom,  asi  po  400 m    odbocuje  na  hranicu  porastov,  ktorou pokracuje  vychodnym  a  severnym    smerom,  krizuje  lesnu  cestu Sachorka a vo vzdialenosti  1 km severovychodne od pramena Hlavina odbocuje severozapadnym smerom lesnou cestou k potoku vytekajucemu z rybnika  Bahno. Dalej  hranica oblasti  pokracuje tymto  potokom severnym  smerom po  hranicu intravilanu  obce Sajdikove  Humence, odtial  ide severozapadnym  smerom po  lesnej cesta  a po  hranici porastov na okraj lesa, ktorym pokracuje po zeleznicnu trat Trnava - Kuty.  Juznym okrajom  zeleznicnej trate  pokracuje juhozapadnym smerom a  vo vzdialenosti asi  600 m pred krizovatkou  zeleznicnej trate s  cetou Borsky Mikulas -  Stefanov odbocuje po odvodnovacom kanali juznym  a juhozapadnym smerom  na okraj lesa.  Okrajom lesa a intravilanu obce  Borsky Mikulas vedie hranica  oblasti na lesnu cestu, ktorou  pokracuje juznym smerom,  krizuje odvodnovaci kanal a vo  vzdialenosti  asi  200 m  od  tohto  kanala severozapadne od Batasovho vrchu (242 m) odbocuje  ku kanalu zapadnym smerom. Dalej pokracuje  po    kanali  juznym  smerom  po    priepust  a  odbocuje juhozapadnym smerom  ku krizu pri polnej  ceste veducej z Borskeho Mikulasa  k  horarni  Sokold.  Po  nej  hranica  oblasti pokracuje severozapadnym  smerom  na  krizovatku  so  statnou  cestou Borsky Mikulas - Bilkove Humence,  odbocuje zapadnym okrajom cesty juznym smerom  po  kanal,  ktorym  vedie  severozapadnym  smerom po sutok s kanalom Fojtlinovec  na juhovychodnom okraji  intravilanu Borsky
Mikulas. Juhozapadnym,  severozapadnym a severnym  smerom obchadza intravilan  a  hospodarsky  dvor  a  vedie  k statnej ceste Borsky Mikulas - Sastin-Straze. Po jej severnom okraji pokracuje zapadnym smerom k  lesnej ceste, ktorou  sa staca severozapadnym  smerom na okraj    lesa,    tadialto      vedie    severozapadnym,    juhozapadnym a juhovychodnym    smerom,    krizuje    statnu    cestu  a  pokracuje juhovychodnym okrajom intravilanu juhozapadnym smerom okrajom lesa k lesnej ceste zo Sastina-Strazi do Laksarskej Novej Vsi. Po ceste pokracuje  hranica oblasti  juznym  smerom  na most  cez Sastinsky potok. Tu  hranica porastov odbocuje  juhozapadnym smerom ku  kote 197 a lesnou cestou  vedie hranicou porastov severozapadnym smerom na  okraj lesa,  juhozapadne od  Sastina-Strazi. Odtial  pokracuje hranica  oblasti  okrajom  lesa  zapadnym,  juhozapadnym  a juznym smerom  na  lesnu  cestu  Na  studienskej  ceste, ktorou pokracuje severozapadnym smerom k vychodiskovemu bodu.

Zapadna cast

Hranica zapadnej casti oblasti  vychadza z vychodiskoveho bodu na  sutoku kanala  Malina s  riekou Moravou  asi 1,2 km severne od zeleznicnej stanice  Devinske Jazero. Z  tohto bodu vedie  hranica oblasti severnym smerom zapadnym okrajom kanala Malina po je sutok so Zohorskym kanalom, ktoreho  zapadnym okrajom dalej pokracuje po okraj  lesa a  po nom  severovychodnym smerom  k zeleznicnej trati Zohor  - Zahorska  Ves. Odtial  vedie okrajom  lesa a  zeleznicnej trate  zapadnym  smerom  po  most  nad  kanalom  Mociarka, krizuje zeleznicna trat a pokracuje okrajom lesa severnym smerom ku kanalu Malina.  Po jeho  juznom a  juhozapadnom okraji  pokracuje hranica oblasti  k  mostu  cez  kanal  vychodne  od  Velkych luk, cez most prechadza  k  odvodnovaciemu  kanalu,  ktorym  za zataca vychodnym smerom  a vedie  k polnej  ceste a  hranici lesa,  kde sa otaca na sever, pokracuje vychodnym okrajom lesa, obchadza hospodarsky dvor Jednotneho rolnickeho druzstva Lab a prichadza na statnu cestu Lab
- Jakubov.  Dalej  hranica  oblasti  pokracuje  po severovychodnom okraji    statnej    cesty    po      okraj    lesa,    ktorym    odbocuje severovychodnym a severnym  smerom. Severozapadne od hospodarskeho dvora Olcov  majer prichadza hranica  na lesnu cestu,  staca sa naseverozapad a  pokracuje po nej na  krizovatku lesnych ciest juzne
od  Jakubovskych  rybnikov,  ktorou  pokracuje  severovychodnym  , severozapadnym,  juhozapadnym  a  zapadnym  smerom  az  po zapadnu hradzu rybnika, kde sa staca na juh a prichadza na polnu cestu. Po ceste ide vychodnym smerom na okraj lesa, ktorym pokracuje juznym, juhozapadnym a  severozapadnym smerom k  lesnej ceste vychodne  od koty  149.  Po  ceste  pokracuje  vychodnym  a severnym smerom. Vo vzdialenosti 80  juzne od  odvodnovacieho kanala sa staca zapadnym smerom a  vedie na krizovatku  ciest na okraji  lesa. Okrajom lesa vedie severozapadnym  smerom ku kanalu Malina,  dalej pokracuje po jeho severnej a  zapadnej strane zapadnym a juznym  smerom po most
na  statnej  ceste  Jakubov  -  Zahorska  Ves, odkial ide severnym okrajom  statnej  cesty  po  most  cez  Zohorsky  kanal. Pri moste hranica odbocuje  severnym smerom a po  zapadnom okraji Zohorskeho kanala pokracuje k  jeho sutoku s Radavou. Po  jej severnom okraji pokracuje    hranica  oblasti    vychodnym  smerom    k  jej    sutoku s Laksarskym  potokom,  po  jeho  zapadnom  okraji  vedie severnym smerom po  odvodnovaci kanal juzne od  potoka Porec. Tymto kanalom odbocuje vychodnym smerom, prechadza  cez krizovatku statnej cesty Velke  Levare -  Moravsky Jan  s polnou  cestou, ktorou  pokracuje vychodnym  smerom po  juznom okraji  statnej prirodnej  rezervacie Abrod  k  zeleznicnej  trati  Bratislava  -  Breclav,  s ktorou sa stretava asi 400 m juzne od  priepustu potoka Porec cez zeleznicnu trat. Zapadnym okrajom zeleznicnej trate pokracuje hranica oblasti severozapadnym smerom  a 400 m severne  od priepustu potoka  Porec odbocuje na krizovatku polnej cesty so statnou cestou Velke Levare - Moravsky  Jan  vychodne  od  koty  150.  Dalej  hranica  oblasti pokracuje zapadnym  okrajom statnej cesty  po most nad  Laksarskym potokom severne  od horarne Dubrava, kde  sa staca zapadnym smerom severnym    okrajom    hradze    Laksarskeho    potoka    a    prechadza k odvodnovaciemu kanalu, ktorym  pokracuje k Malolevarskemu kanalu
a po  jeho zapadnom  okraji vedie  severnym smerom  po kanal rieky Myjavy.  Juhozapadnym  okrajom  kanala  prechadza  k sutoku Myjavy s riekou Moravou a po jej  lavom brehu pokracuje do vychodiskoveho bodu.

Uzemie  oblasti ma  vymeru 27 522 ha  (z toho  11 825 ha lesny podny  fond,  12 946 ha  polnohospodarsky  podny  fond  a  2751 ha ostatne plochy).

 

NÁVRH ALEJE NA NÁVSI NA GOČÁUOCH

12 bukov či gaštanov na kruhovej výseči (Návrh 07/2005)


 

P O C A S I E   na Bilkovych Humencoch

www.fallingrain.com/world/LO/07/Bilkove_Humence.html

 

R U D A V A

Rieka Rudava je lavostranný prítok Moravy, pramení v Lakšárskej pahorkatine pod vrchom Dubník (289 m n. m.), západne od obce Bílkove Humence v nadmorskej výške cca 238 m n. m. dlžka jej toku je 45 km.
 

 

 P r a m e ň   R u d a v y   s e v e r o - z á p a d n e   o d   o b c e